Nhân sự chủ chốt

DO TUAN KIET
Ông Đỗ Tuấn Kiệt

Tổng Giám đốc

VU VAN SON
Ông Vũ Văn Sơn

Phó Tổng Giám đốc

NGUYEN XUAN DANH
Ông Nguyễn Xuân Danh

Phó Tổng Giám đốc