Nhân sự chủ chốt

NGUYEN PHI HUNG
Ông Nguyễn Phi Hùng

Chủ tịch HĐQT

DO TUAN KIET
Ông Đỗ Tuấn Kiệt

Thành viên HĐQT

VU VAN SON
Ông Vũ Văn Sơn

Thành viên HĐQT

NGUYEN XUAN DANH
Ông Nguyễn Xuân Danh

Thành viên HĐQT

DO TUAN KIET
Ông Đỗ Tuấn Kiệt

Tổng Giám đốc

VU VAN SON
Ông Vũ Văn Sơn

Phó Tổng Giám đốc

NGUYEN XUAN DANH
Ông Nguyễn Xuân Danh

Phó Tổng Giám đốc